Privacy Policy

“Our wounds are often the openings into the best and most beautiful part of us.”

Leoni Kajim, gevestigd aan de Berkenhof 93, 3612 AZ Tienhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Leoni Kajim verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Leoni Kajim verwerkt:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die je actief verstrekt

Leoni Kajim verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van jouw betaling
• Verzenden van de nieuwsbrief (max 5x per jaar)
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Privacyverklaring Leoni Kajim 1

• Voor een sessie gevoelige persoonsgegevens omtrent je gezondheid om te kunnen beoordelen of je fysiek, mentaal, emotioneel en/of psychisch in staat bent deel te nemen aan een sessie en wij voldoende in staat zijn je daarin te kunnen begeleiden.
• Specifieke dieetwensen worden verwerkt om je naar wens te kunnen bedienen, bijvoorbeeld met vegetarische maaltijden.
• Leoni Kajim verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

• Leoni Kajim neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
• Leoni Kajim gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: • Voor het goed functioneren van de Website www.leonikajim.com wordt gebruik gemaakt van cookies mbt functionaliteit en marketingdoeleinden.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Leoni Kajim bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Categorie Bewaartermijn Reden
Zakelijke relatiegegevens 7 jaar eis van de belastingdienst Contactgegevens 7 jaar nieuwsbrief en direct contact Nieuwsbrief 2 jaar voor zolang de lezer hiervoor is aangemeld
Gezondheidsverklaring 1 jaar direct contact Dieetwensen 1 jaar direct contact


Privacyverklaring Leoni Kajim 2

Delen van persoonsgegevens met derden

Leoni Kajim verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Leoni Kajim blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Leoni Kajim en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@leonikajim.com


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Leoni Kajim neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@leonikajim.com